TERRA - Zemitý člověk

Země je hustá a pevná manifestace formy pohybu. Lidé, kteří disponují zemskou kvalitou, představují analogicky s ní pevnost a stabilitu. A to ve všech oblastech života a lidské činnosti, samozřejmě s klady i zápory z toho vyplývajícími.

Lidé s dominancí země ztělesňují princip stálosti a bezpečí. Veškeré konání podřizují dvěma klíčovým slovům, praktičnosti a účelnosti. Potřebují vidět výsledek jakéhokoli snažení, pokud možno hmatatelný, měřitelný, konkrétní a ověřitelný. Záležitosti hodnotí objektivně a situace posuzují s odstupem a rozvahou. Rozhodují se a myslí pomalu a při vytváření názoru zvažují pragmaticky různé alternativy. Mají smysl pro detaily, které často rozebírají. Jejich silnou stránkou je zodpovědnost, spolehlivost a velká pracovitost, zároveň i opatrnost a schopnost krýt si záda. Jsou neoblomně houževnatí, vytrvalí, v práci značně trpěliví a pilní. Jsou metodičtí a mají schopnost řešit racionálně konkrétní věci. Umějí se dlouhodobě koncentrovat a soustředit na jednu činnost a velmi často se s láskou oddávají samotě.

Pomalé a vytrvalé utváření si názorů a postojů vede ke strnulosti a přílišnému ulpívání na nepodstatném, přežitém či již nefunkčním. Zemití lidé nejsou přátelé změn a neustálých novot. Svá vytvořená stanoviska zastávají a hájí mnohdy tvrdohlavě až zarputile a sveřepě na nich dokážou lpět. Někdy sklouznou až k fanatismu a ve svých postojích k naprosté rigiditě, nepružnosti a stereotypu. Záliba v hromadění vede k majetnickosti a přílišnému požitkářství. Smysl pro detail zase k hnidopišství a hyperkritičnosti.

Se zemí je spojena letora melancholická a projevy introvertní. Zastupuje energii ženskou.